A könyvtár állománya

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános könyvtár és országos szakkönyvtár is egyben. Fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig válogatva gyűjti és dolgozza fel.

Könyvtárunkban található a magyar parlamenti dokumentumok legteljesebb nyilvános gyűjteménye. A felsorolt területek mellett válogatva gyűjti a könyvtár a magyar történelem, az újkori egyetemes történelem, a közgazdaságtan, a szociológia, valamint a statisztika szakirodalmát. A könyvtár válogatva gyűjti továbbá a külföldi parlamentek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtár letéti könyvtára az ENSZ-nek és egyes szakosított szervezeteinek, valamint az Európai Uniónak. Gyűjti ezen intézmények hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó szakirodalmat is.

A könyvtár állománya az alapítástól eltelt idő alatt több mint 900 ezer kötetre nőtt, az éves gyarapodás 5-6000 kötet. A dokumentumokat – a szabadpolcon elhelyezett kiadványok kivételével – a felhasználóknak a raktárakból kell igényelniük. A kérések a könyvek esetében a könyvtár honlapjáról is elérhető számítógépes katalógusból közvetlenül indíthatók. Az könyvtári állomány jelentős része külső raktárban került elhelyezésre, ahonnan a hét meghatározott napjain kerülnek beszállításra a dokumentumok.
A nagy olvasóteremben 130 férőhely áll az olvasók rendelkezésére. A teremben 1500 polcfolyóméteren közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban böngészhet az olvasó. A kézikönyvtárban 12 szakterületi bontásban, tematikus csoportokban találhatók a dokumentumok.

A hazai és a külföldi napi- és hetilapok, valamint folyóiratok legfrissebb számait elérhetik az olvasók a nagy olvasóteremben a bejárattól balra kialakított folyóirat-olvasóban. Itt kerültek elhelyezésre a legkeresettebb szakterületek időszaki kiadványainak korábbi, már bekötött évfolyamai. A legfontosabb magyar jogi szakfolyóiratok füzetei jellemzően az első évfolyamtól kezdve megtalálhatók a polcon, egyéb társadalomtudományi időszaki kiadványok pedig 1990-ig, a kevésbé használtak pedig 2005-ig visszamenően érhetők el. A folyóirattárlókon összességében több mint 300 hazai és külföldi lap olvasható.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa, valamint saját építésű szakirodalmi és sajtó adatbázisai teljes körűen elérhetők a könyvtár honlapján. E mellett a könyvtárban számos előfizetett, társadalomtudományi online adatbázis, valamint az offline források (CD, DVD) széles köre várja a felhasználókat.

A nyilvános felhasználók számára a könyvtár nem kölcsönzi a dokumentumait, csak helyben használat lehetséges. Kivételt jelentenek ez alól az ENSZ Letéti gyűjtemény dokumentumai (szerződés alapján). A könyvtárból kölcsönözhetnek a képviselők és szakértőik, valamint az Országgyűlés Hivatalának dolgozói. A könyvtár tagja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszernek, részt vesz a hazai és külföldi könyvtárközi dokumentum-ellátásban.