Olvasók jogai, kötelességei

Általános szabályok

A könyvtár egész területén kötelező megtartani a csendet, a kulturált megjelenés és magatartás szabályait, valamint tartózkodni kell a többi olvasó munkájának megzavarásától.
A könyvtár egész területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás.
Az olvasótermekbe ételt, italt (kivéve zárt palackban ivóvíz), kabátot, esernyőt, valamint a megengedettnél (20×30 cm) nagyobb méretű táskát bevinni tilos.
Étkezésre és dohányzásra kizárólag a kijelölt helyen van lehetőség.
A mobiltelefonok használata az olvasóteremben tilos.
Az olvasók az elveszített és más által megtalált tárgyaikat a könyvkiadópultnál vehetik át.

Állományvédelem

A könyvtár bejáratánál elhelyezett állományvédelmi berendezésen tilos könyvtári dokumentumot kivinni, kivéve, ha a dokumentum kivitele a vonatkozó szabályok szerint engedélyezésre került.
Az állományvédelmi berendezés hangjelzése esetén az olvasó köteles a könyvtárossal együttműködni a hangjelzés okának kiderítésében. Az olvasó a könyvtár területét mindaddig nem hagyhatja el, amíg a hangjelzés oka ki nem derült. Probléma esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.

Olvasói észrevételek

Az olvasók

  • beszerzési javaslataikat jelezhetik a szakreferenseknek;
  • a felmerült észrevételeiket az Olvasói észrevételek című könyvbe;
  • problémájukat, panaszukat a Panaszkönyvbe jegyezhetik be, mely dokumentumokat az Olvasóteremben a tájékoztató pontnál lehet kérni.

A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

A ruhatár használata

A könyvtárban elhelyezett zárható szekrények a táskák és a kabátok tárolására szolgálnak, használatuk kötelező.
A szekrény kulcsát semmilyen körülmények között nem lehet a könyvtár területéről kivinni.
A szekrényeket használat után kiürített állapotban nyitva kell hagyni. Ezt minden este ellenőrzik a könyvtár munkatársai. A zárva hagyott szekrények kinyitásáról és kiürítéséről jegyzőkönyv készül. A benne talált tárgyak a későbbiekben a könyvkiadópultnál vehetők át.

Kárviselés

A könyvtári dokumentumok és használati tárgyak épségének megóvása, azok rendeltetésszerű használata minden olvasónak kötelessége.
Tilos a dokumentumok bárminemű rongálása, csonkítása, a könyvtárból engedély nélkül történő kivitele, a dokumentumokban elhelyezett vonalkódok használhatatlanná tétele, vagy eltávolítása.
Aki a helyben használatra kapott könyvtári dokumentumot vagy a könyvtár használati tárgyait, eszközeit, berendezését, a számítógépeket és azok tartozékait megrongálja, vagy nem rendeltetésszerűen használja, az okozott kárt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint köteles megtéríteni.

Eljárási rend a könyvtárhasználati szabályzat megszegése esetén

A könyvtári munkatársak jogosultak az olvasók figyelmét felhívni a könyvtárhasználati szabályzat betartására.
Többszöri figyelmeztetést követően a történteket jelezni kell a Nyilvános Szolgáltatások Osztálya vezetőjének, aki jogosult szóban felszólítani az olvasót a szabályzatba ütköző magatartás abbahagyására.
Amennyiben a szabályzatba ütköző magatartás, cselekmény folytatódik a Nyilvános Szolgáltatások Osztálya vezetőjének írásban felterjesztett javaslata alapján, ­ kivizsgálást követően ­ a könyvtár igazgatója jogosult az olvasó könyvtárhasználati jogát ideiglenesen (határozott időre) vagy véglegesen felfüggeszteni.